V objednávce máte0 položek celkem za0 Kč

Máte nějaký nápad,připomínku či vzkaz ? Napište nám !Váš e-mail pro odpověď:

Dobírkou Hotově Převodem

ShopCentrik - Internetový obchod, internetové obchody, B2C, B2B

obchodní podmínky

všeobecné obchodní podmínky ke stažení ve formátu pdf

1.    Základní ustanovení

1.1.   Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, dále jen “předmětu plnění” firmou MaR Servis Plus, s.r.o., (dále je „dodavatel”) odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk.

1.2.   Signování právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku režimem citovaného zákona. Založení sjednaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky odběratele dodavatelem.

2.    Cena předmětu plnění

2.1.   Katalogy a ceníky vydávané dodavatelem, jakož i ústní a telefonické informace o cenách předmětu plnění jsou informativní, ze strany dodavatele nezávazné a odběratelem nevymahatelné. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

2.2.   Pro upřesnění ceny je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen “nabídka”), jejíž platnost je 60 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

2.3.   Ceny předmětu plnění uváděné v nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba uvést v objednávce.

2.4.   Dodavatel předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je třeba výslovně uvést v objednávce.

3.    Uzavření smlouvy

3.1.   Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou, faxem nebo e-mailem, ve výjimečných případech též na základě ústní nebo telefonické objednávky.

3.2.   Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

- obchodní jméno a sídlo odběratele včetně telefonického, faxového a e-mailového spojení;

- osobu, oprávněnou v dané věci jednat jménem odběratele, IČO a DIČ (je-li registrován jako plátce DPH);

- jednoznačné určení předmětu plnění dle technických podkladů firmy MaR Servis Plus, s.r.o., jeho množství, dodací podmínky (místo a termín) a případně další specifické požadavky na předmět plnění

3.3.   Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli na vyžádání odběratele “Potvrzení objednávky”, a to písemně, faxem či e-mailem. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po uplynutí lhůty platnosti nabídky. Vyžádané potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli nejpozději do 3 pracovních dnů od dne doručení objednávky.

3.4.   V případě, že v objednávce odběratele jde o nestandardní předmět, vyžádá si dodavatel před přijetím objednávky složení zálohy ve sjednané výši na základě vystavené zálohové faktury.  Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet po uhrazení zálohy objednavatelem.

3.5.   V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požaduje-li to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek.

3.6.   Dodatečné změny nebo doplňky smlouvy (objednávky) potřebují pro svou platnost písemné potvrzení.

4.    Dodací podmínky

4.1.   Dodávky předmětu plnění budou dle možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 21 dnů, v případě speciálních produktů, rozsáhlejších dodávek a zakázkové výrobků bude termín dodání individuální.

4.2.   Předpokladem dodržení dodací lhůty dodavatele je splnění platebních závazků odběratele z dříve uskutečněných obchodních případů.

4.3.   Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve vyjímečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.

4.4.   Prodlení v dodací lhůtě našich subdodavatelů, stávka, zákazy vývozu nebo dovozu, válka, jakož i jiné případy vyšší moci osvobozují dodavatele od povinnosti dodat ve lhůtě, aniž by tímto odběrateli příslušelo právo na odvolání objednávky nebo právo požadovat nějaké odškodnění (penále).

4.5.   Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele (osobní odběr), nebo předáním pověřeným pracovníkem dodavatele v místě plnění anebo předáním předmětu plnění tuzemskému dopravci (Česká pošta).

4.6.   Je-li sjednán osobní odběr odběratelem je za splnění termínu plnění považováno též sdělení odběrateli, že předmět plnění je připraven k expedici.

4.7.   Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele, nese odběratel.

4.8.   Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. 

4.9.   Zjistí-li odběratel rozpor s dodacím listem, rozdíl v množství a druhu plnění, zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručitelovi zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu popř. na dodacím listu spediční služby, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel.

5.    Stornování objednávky odběratelem

5.1.   V případě zrušení objednávky po jejím potvrzení na základě žádosti odběratele je dodavatel oprávněn vyfakturovat kupujícímu 20 % z ceny neodebraných výrobků.

5.2.   Dojde-li k neoprávněnému vrácení dodaného předmětu plnění po řádném dohodnutém termínu, je dodavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50 % celkové účtované ceny dodávky, pokud není dohodnuto jinak.

5.3.   Uplatní-li dodavatel nárok na odstupné nebo smluvní pokutu na neoprávněné vrácení dodávky dle ustanovení odst. 5.2. je potvrzení objednávky zrušeno po zaplacení stanovené částky. V případě prodlení při placení této částky je dodavatel oprávněn uplatnit sankce dle odst. 6.4.

6.    Platební podmínky

6.1.   Pokud nebyly ujednány zvláštní platební podmínky, je splatnost našich faktur 14 dní.

6.2.   Dodavateli vzniká právo fakturovat ihned po předání předmětu plnění prvnímu veřejnému přepravci, v případě sjednaného osobního odběru po jeho uskutečnění, nebo po dodání zboží dodavatelem.

6.3.   Při nákupu zboží do 2.500,- Kč vč. DPH platba hotově, pokud není dohodnuto jinak.

6.4.   Nedodrží-li odběratel stanovený termín platby, je povinností odběratele uhradit prodávajícímu na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ze prodlení v úhradě dohodnuté kupní ceny ve výši 0,10 % z fakturované ceny ze každý den prodlení. Dále si dodavatel vyhrazuje právo při nezaplacení dlužné částky odběratelem do 40 dnů po splatnosti dokladu vyfakturovat poskytnuté slevy.

6.5.   V případě prodlení odběratele v plnění závazků není dodavatel povinen plnit další dodávky do doby, než bude dluh vyrovnán. Odběratel v tomto případě není oprávněn požadovat pokutu za pozdní plnění vzniklé v této souvislosti.  V případě dlouhodobého neplnění závazků ze strany odběratele lze potvrzené objednávky odběratele vyřadit z evidence bez náhrady.

6.6.   Dnem splatnosti se rozumí den, do kterého musí být částka připsána na účet dodavatele nebo složena v pokladně dodavatele.

7.    Vlastnictví předmětu plnění

7.1.   Vlastnické právo k předmětu plnění dle těchto podmínek přechází na odběratele až zaplacením celé výše kupní ceny.

8.    Záruční podmínky

8.1.   Dodavatel poskytne na předmět plnění záruku bezchybné funkce po dobu 24 měsíců od jeho dodání, pokud není stanoveno jinak.

8.2.   Dodavatel neodpovídá za poškození způsobené nesprávným skladováním, nesprávným vnějším zapojením, za poškození vnějšími vlivy, zejména účinky elektrických veličin nepřípustné velikosti, neodbornou montáž, chybným seřízením nebo nesprávnou obsluhou.

9.    Ochrana osobních údajů

9.1.    Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

9.2.   Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR

10.    Ostatní ujednání

10.1.   V případech, kdy se výše uvedené Všeobecné obchodní podmínky liší od podmínek uvedených v předložené objednávce odběratele, platí pro uzavření této smlouvy ustanovení obsažená v potvrzení objednávky. Případné doplnění ze strany odběratele musí být odsouhlaseno dodavatelem, jinak platí ustanovení dle odst. 3.6.

10.2.   Způsob přepravy předmětu plnění stanovuje dodavatel při respektování maximální hospodárnosti přepravy, nebylo-li kupujícím výslovně požadováno jinak.

10.3.   Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

10.4.   Všechny spory související s aplikací, realizací nebo výkladem těchto podmínek budou řešeny před Obchodním soudem v Brně.

www.marinfo.cz (mapa stránek) MaR Servis Plus, s.r.o., Juliánovské nám.2 Brno,
tel.: +420 548 216 528, fax: +420 548 212 078, mob.: +420 604 299 895, email:info@marinfo.cz